svenska som främmande språk för barn

SweTeach erbjuder privatundervisning i svenska som främmande språk för barn i alla åldrar. Privatundervisningen är idealisk för barn som inte är uppvuxna med svenska i hemmet, men kanske har släktband till Sverige, besöker landet ofta och skulle vilja kunna prata med sina kompisar eller släktingar där. SweTeach kan då stödja familjen och barnet i barnets utveckling mot ökade svenskkunskaper.

Innehållet i undervisningen anpassas efter deltagarnas ålder,  förkunskaper och önskemål. Tag kontakt så kan vi diskutera pris, eftersom det varierar beroende på behov, önskemål och deltagarantal. 

För att få mer information om hur undervisningen i olika åldrar och nivåer kan se ut, klicka på nedanstående förlag på kurser. 

Nybörjarkurs A, för barn 3-9 år

Med barn som ännu inte lärt sig läsa och skriva är undervisningen av mera lekfull karaktär. Vi sjunger, läser bilderböcker, spelar spel och arbetar med språkpåsar innehållande tredimensionella saker. Med de äldre barnen görs också skriftliga övningar och läromedel kan köpas in. Nybörjarundervisningen handlar mycket om att bygga upp ett passivt ordförråd hos barnen. Läraren pratar ständigt på svenska och översätter det barnet säger till svenska. På detta vis bygger barnet upp en växande förståelse av språket.

Nybörjarkurs B, för barn 7-15 år

Undervisningen innehåller, som i nybörjarkurs A,  fortfarande  högläsning, spel och sång, men också fler inslag av skriftliga övningar. Läromedel köps in och elevernas passiva ordförråd utökas och förstärks och vissa av orden övergår till att användas aktivt. Barnet förväntas kunna producera enklare meningar på svenska och kunna sjunga med i sångerna.

Fortsättningskurs A, för barn 7-15 år

I fortsättningskurserna blir barnet mera aktivt i sin användning av svenska språket. Fortsättningsvis består undervisningen av högläsning, spel, sång och skriftliga övningar. Läromedel på högre kunskapsnivå köps in och barnet utvidgar sitt ordförråd ytterligare. Barnet får öva sig på att själv läsa enklare barnböcker och vi gör förståelseövningar på innehållet.

Fortsättningkurs B, för barn 9-15 år

På denna nivå förväntas eleven kunna producera längre och svårare meningar på svenska. Tidigare kunskaper befästs och utvidgas. Högläsningen består nu av att vi läser ett avsnitt ur en längre bok varje gång och diskuterar innehållet. Vi bekantar oss med nya, mer komplicerade sånger och går igenom texten i sången.

svenska som Hemspråk för barn och ungdomar

Svenska Skolföreningen i Zürich erbjuder undervisning i svenska språket och den svenska kulturen för barn som har svenska som hemspråk, det vill säga för barn som hör och pratar svenska hemma.

Skulle tiderna som Svenska Skolföreningen erbjuder inte passa för barnet, kan SweTeach ordna privatundervisning med liknande innehåll som undervisningen vid Svenska Skolföreningen. Kostnaden för privatundervisningen blir dock högre än hos Svenska Skolföreningen på grund av det låga elevantalet och avsaknaden av statsbidrag.

Förutom att erbjuda kurser med liknande innehåll som vid Svenska skolföreningen, det vill säga kurser som följer Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning i svenska, kan SweTeach skräddarsy kurser enligt önskemål. Förslag på kurser som SweTeach kan erbjuda finner du nedan. Klicka på kurserna för att få veta mer om dem.

Svenska för förskolebarn, barn 4-6 år

Vi läser klassiska sagor, spelar spel, sjunger svenska sånger och jobbar med språket på ett sätt som man kan göra även om man inte lärt sig läsa och skriva.

Svenska enligt Skolverkets kursplan, barn 6-11 år

Utlandsundervisningen i svenska följer Skolverkets kursplaner för undervisning i kompletterande svenska i utlandet. Genom att se, lyssna, läsa, tala, skriva och visa strävar utlandsundervisningen till att eleven ska utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Förutom detta ska undervisningen också ge kunskap om Sveriges geografi, natur, kultur, historia och samhälle. Lektionerna är indelade i högläsning, gemensam aktivitet och eget arbete. Under högläsningen läser läraren högt ur en skönlitterär bok och i anslutning därtill diskuteras innehållet och svåra ord i texten tas upp. Den gemensamma aktiviteten består av att man gemensamt arbetar med förslagsvis ett tema i orienteringsämnena. Med eget arbete menas att barnet arbetar på sin egen nivå i en arbetsbok i svenska eller med ett tema. Teman inom orienteringsämnena är exemplevis årstider, vikingatiden, Sveriges landskap, ordspråk och talesätt, sagor  och Astrid Lindgren.

Svenska med ett särskilt tema, barn 7-15 år

Har barnet ett särskilt intresse eller skulle det vilja veta mer inom ett speciellt område? Då kan SweTeach förbereda en kurs som utgår bara från det ämnet. På samma gång barnet lär sig mer om sitt favoritämne, t.ex. indianer eller ABBA, utvecklar barnet sin svenska bland annat genom att bredda sitt ordförråd.

Extra svenska inför flytt till Sverige, barn 6-15 år

Deltar barnet redan i kompletterande svenska, men skulle behöva ytterligare förberedelser inför en flytt till Sverige? Då kan SweTeach erbjuda extra svenskundervisnnig med tyngdpunkt på grammatik och ordförråd.

Läxhjälp, barn 6- 12 år

SweTeach kan erbjuda läxhjälp för svenska barn som går i internationell eller lokal skola. Som andraspråksinlärare läser den svenska eleven läxorna på andra villkor än de som har undervisningsspråket som modersmål. Förutom att lära sig läxan i exempelvis samhällskunskap måste den också arbeta med vad som står där på det andra språket. Ibland är ordet även nytt på det egna språket och det saknas således en referensram för att kunna förstå ordet. Det är då lätt hänt att eleven utvecklar ett språk för skolan och ett annat språk för hemmet, vilket också kan försvåra vid läxläsning. SweTeach kan bistå barnet vid läxläsning både genom att erbjuda ord på svenska och genom att förklara på svenska exemplevis svåra matematiska uträkningar.

Handledning till distanskurser, barn och ungdomar 12-19 år

Svenska elever i utlandet kan läsa svenska på distans med lärare i Sverige för att få behörighet att läsa på universitet eller högskolor i Sverige efter gymnasiet. Det underlättar då om eleven har en handledare på plats som hjälper den att få in uppgifterna i tid och kan gå igenom uppgifterna.

svenska som främmande språk för vuxna

SweTeach erbjuder privatundervisning för vuxna som vill lära sig svenska eller har svenska som främmande språk, det vill säga för vuxna som inte har svenska som modersmål. Kanske är man tillsammans med en svensk eller så är man bara intresserad av Sverige och vill därför lära sig språket.

Innehållet i undervisningen är anpassat efter deltagarnas önskemål och förkunskaper. Tag kontakt så kan vi diskutera pris, eftersom det varierar beroende på behov, önskemål och deltagarantal.

Hittills har SweTeach gett nedanstående kurser i svenska som främmande språk för vuxna. Klicka på kursnamnet för att få reda på mer om kursen.

Traditionell nybörjarkurs

I nybörjarkursen får du lära dig grunderna och grammatiken med hjälp av läromedlet På svenska! Läromedlet växlar mellan texter, hörförståelse, talövningar och grammatik. Även egenproducerat material och annat material tas in för att komplettera boken. Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska, även om läraren kan tyska och engelska och kan förklara på dessa språk om så behövs.

Traditionell fortsättningskurs

I fortsättningskursen kan du som har baskunskaper i svenska gå vidare med läromedlet På svenska! 2. Förutom att ge djupare kunskaper i svenska språket, ger läromedlet också djupare kunskaper om Sverige. Även egenproducerat material och annat material tas in för att komplettera boken.

Konversationskurs

I konverstationskursen läggs vikten på konversation framför grammatik. Undervisningen är friare även om vi utgår från en lärobok som grund för konversationen. Konversationskursen handlar mycket om att utvidga ordförrådet och att våga prata och passar både nybörjare och avancerade.

Skriftspråkskurs

I skriftspråkskursen övar du dig att skriva i olika genrer såsom berättelser, referat, debattartiklar, recensioner, platsansökningar och protokoll.  Därutöver utökar och nyanserar du ditt ordförrådet och lär dig specifika svenska uttyck. Kursen passar bra för dig som känner att du har avancerade kunskaper i svenska, men ännu inte är säker på den skriftliga delen. Den lämpar sig också bra som förberedelsekurs för dig som ämnar göra Tisusprovet, som ger behörighet att studera på universitet eller högskola i Sverige. Även du som har svenska som modersmål eller andraspråk kan få behållning av kursen.

För de som önskar jobba med språket mera tematiskt planeras nybörjar- och fortsättningskurs med tema sagor och böcker. Tag kontakt om du tycker att det låter intressant.